Przejdź do treści
LO3
Przejdź do stopki

Rekrutacja 2023-2024

Treść

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI
do klas 1  Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu w roku szkolnym 2022/2023

§ 1

 1. Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu.
 2. DyrektorLiceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu  proponuje organowi prowadzącemu ilość rekrutowanych oddziałów w każdym roku szkolnym i po ich zatwierdzeniu podaje kandydatom do wiadomości kryteria i warunki rekrutacji.
 3. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej -Curie Skłodowskiej w Starym Sączu powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
 4. Komisja rekrutacyjna sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego (zgodnie z rozp. MEN z dnia 21 sierpnia 2019r . § 10 ust.6i 7).

§ 2

 1. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzona jest z wykorzystaniem systemu naboru elektronicznego firmy VULCAN: „Edukacja Nabór szkoły  ponadpodstawowe”.
 2. Kandydaci do klas 1 mogą dokonywać wyboru spośród wszystkich oddziałów i ubiegać się o przyjęcie do wybranych oddziałów zgodnie z listą preferencji.

§ 3

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 jest przeprowadzana do klas pierwszych:

 1. Rekrutację przeprowadza się do klas pierwszych:

1A

z rozszerzonymi przedmiotami:

biologia, chemia, język angielski  (innowacja pedagogiczna podstawy pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego)

na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • język obcy

1B

z rozszerzonymi przedmiotami:

język polski, historia, język angielski (innowacja pedagogiczna podstawy prawa)

na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • historia
 • język obcy

 

1C

z rozszerzonymi przedmiotami:

biologia, język polski, język angielski ( innowacja pedagogiczna podstawy psychologii  i pedagogiki)

na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • język obcy

1D

z rozszerzonymi przedmiotami:

Matematyka, geografia, język angielski ( innowacja elementy edukacji architektonicznej)

na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • geografia

Każdy z oddziałów liczy maksymalnie 30 uczniów.

§ 4

 1. O przyjęciu do klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Starym Sączu decyduje łączna liczba punktów uzyskanych:
  1. :z przeliczenia na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty zawartych w zaświadczeniu; przy czym wynik przedstawiony w procentach z

1) języka polskiego - mnoży się przez 0,35

 2) matematyki – mnoży się przez 0,35

3) języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3

B.   z przeliczenia na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej za oceny wyrażone w stopniu: 1) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 C.  za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów;

D.     z przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć za:

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
  1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
  2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
  3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
 4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
  5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
 5. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
  2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
  4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
  6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 6. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
  2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
  3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
  4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 7. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 8. z przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
 1. W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,

 b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,

 c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

 d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,

 e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

2) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 30 punktów,

 b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,

c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,

 d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,

 e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

3. W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z danego przedmiotu, z którego jest przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

4. W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art.44zw ust2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1pkt 2 ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów , o których mowa w art.44zu ust.3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin, z tym, że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art.44zu ust.3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.

§ 5

 1. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby punktów pierwszeństwo w przyjęciu mają:
  1. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, posiadający orzeczenie publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  2. kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art.20c ust.2 ustawy: objęcie kandydata pieczą zastępczą, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

§ 6

 1. Kandydaci ze szkół podstawowych nieobjętych elektronicznym systemem rekrutacji wprowadzają informacje do Centralnej Bazy Danych w sekretariacie  LO (o ile jest to szkoła pierwszego wyboru).
 2. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły pierwszego wyboru.
 3. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej szkole ponadpodstawowej, do której się zakwalifikował kandydat są: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 4. O przyjęciu do Liceum Ogólnokształcącego im. Marii  Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu decyduje lista rankingowa.

 

§ 7

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz terminy składania dokumentów

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022

od 27 lipca 2022 r. do 3 sierpnia 2022

2.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

od 16 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r.

od 27 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022

 

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

do 12 lipca 2022 r.

 

 

 

 

 

 

do 21 lipca 2021 r

3 sierpnia 2022 r

 

 

 

 

 

 

13 sierpnia 2021 r

5.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych.

od 31 maja 2022 r. do 13 czerwca2022 r.; II termin28 czerwca 2022 r

 

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19 lipca 2022 r.

9 sierpnia 2022r.

7.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

do 25 lipca 2022 r.

do 17 sierpnia 2022

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26 lipca 2022 r. do godz. 12.00

18 sierpnia 2022

 

§ 8

 1. Kandydaci do przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu dostarczają:
  1. wniosek o przyjęcie do szkoły (wydrukowane z systemu),
  2. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  3. oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
  4. kartę informacyjną (wydana przez szkołę),
  5. 2 fotografie (opisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia),
  6. orzeczenie kwalifikacyjne publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej,
  7. zaświadczenie (a) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.

§ 9

 1. Tryb odwoławczy określa Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59).

§ 10

1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

150350