Przejdź do treści
LO3
Przejdź do stopki

Regulamin rekrutacji

Treść

 

 

Zarządzenie Nr  8/2023

 Dyrektora  Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Starym Sączu

z dnia     27 lutego   2023 r.

 w sprawie wprowadzenia Szkolnego Regulaminu Rekrutacji uczniów do klas I na rok szkolny 2023/2024

 

 

NA PODSTAWIE:

 1. Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późń. zm..)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku       z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn.. zm.)
 4. Zarządzenie Nr 5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust.3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2023/2024 - Załącznik nr 1           do zarządzenia Nr5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r.
 5. Zarządzenia Nr 9/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych      w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych  na rok szkolny 2023/24 - Załącznik nr 1, nr 2 i nr 3 do zarządzenia Nr 9/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2023 r.

 

                                                                                  § 1

Wprowadza się Szkolny Regulamin Rekrutacji uczniów do klas I I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Starym Sączu na rok szkolny 2023/2024 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

                                                                                 § 2

Zarządzenie obowiązuje od dnia 01.03.2023 roku.

                                                                                                                       mgr Krzysztof Szewczyk

                                                                                                                            Dyrektor Szkoły

 

 

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI
do klas 1  Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu w roku szkolnym 2023/2024

 

 

§ 1

 1. Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu.
 2. DyrektorLiceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu  proponuje organowi prowadzącemu ilość rekrutowanych oddziałów w każdym roku szkolnym i po ich zatwierdzeniu podaje kandydatom do wiadomości kryteria i warunki rekrutacji.
 3. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej -Curie Skłodowskiej w Starym Sączu powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
 4. Komisja rekrutacyjna sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego (zgodnie z rozp. MEN z dnia 18 listopada 2022r . § 12 ).

§ 2

 1. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzona jest z wykorzystaniem systemu naboru elektronicznego firmy VULCAN: „Edukacja Nabór szkoły  ponadpodstawowe”.
 2. Kandydaci do klas 1 mogą dokonywać wyboru spośród wszystkich oddziałów i ubiegać się o przyjęcie do wybranych oddziałów zgodnie z listą preferencji.

§ 3

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 jest przeprowadzana do klas pierwszych:

 1. Rekrutację przeprowadza się do klas pierwszych:

1A

z rozszerzonymi przedmiotami:

biologia, chemia, język angielski  (innowacja pedagogiczna podstawy pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego)

na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • język obcy

1B

z rozszerzonymi przedmiotami:

język polski, historia, język angielski (innowacja pedagogiczna podstawy prawa)

na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • historia
 • język obcy

 

1C

z rozszerzonymi przedmiotami:

biologia, język polski, język angielski ( innowacja pedagogiczna podstawy psychologii  i pedagogiki)

na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • język obcy

1D

z rozszerzonymi przedmiotami:

Matematyka, geografia, język angielski ( innowacja elementy edukacji architektonicznej)

na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • geografia

Każdy z oddziałów liczy maksymalnie 30 uczniów.

§ 4

 1. O przyjęciu do klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Starym Sączu decyduje łączna liczba punktów uzyskanych:
  1. :z przeliczenia na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty zawartych w zaświadczeniu; przy czym wynik przedstawiony w procentach z

1) języka polskiego - mnoży się przez 0,35

 2) matematyki – mnoży się przez 0,35

3) języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3

B.   z przeliczenia na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej za oceny wyrażone w stopniu: 1) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 C.  za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów;

                    D.  z przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć (§ 6.1. ust.1,2, 3, 4, 5 rozporządzenia     MEN z dnia 18 listopada 2022 r.) za:

 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust.6 ustawy o systemie oświaty:
 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punkty,
 3. tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punkty;
 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi  na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego  – przyznaje się 7 punktów,
 4. tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego  – przyznaje się 5 punkty,
 1. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, o którym mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach w dowolnej klasie szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych znajduje się w załącznikach do Zarządzenia
Nr 70/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 października 2022 r.

 

 1. W przeliczaniu na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym       na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (§ 7 ust. rozporządzenia MEN z dnia 18 listopada  2022 r.) przyznaje się 3 punkty.
 2. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego – wyniki sprawdzianu kompetencji językowych (warunkiem jest uzyskanie co najmniej 40% punktów możliwych do uzyskania za rozwiązanie zadań - 50 pkt.).

SUMA punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym to 200 punktów.

 

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
 1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
 1. celującym – przyznaje się po 35 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;
 1. wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
 1. celującym – przyznaje się  po 30  punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się  po 25 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się  po 20 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się  po 10 punktów
 5. dopuszczającym – przyznaje się  po 5 punkty

                                                         

                                                                    § 5

 1. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby punktów pierwszeństwo w przyjęciu mają:
  1. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, posiadający orzeczenie publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  2. kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art.20c ust.2 ustawy: objęcie kandydata pieczą zastępczą, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

 

§ 6

 1. Kandydaci ze szkół podstawowych nieobjętych elektronicznym systemem rekrutacji wprowadzają informacje do Centralnej Bazy Danych w sekretariacie  LO (o ile jest to szkoła pierwszego wyboru).
 2. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły pierwszego wyboru.
 3. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej szkole ponadpodstawowej, do której się zakwalifikował kandydat są: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 4. O przyjęciu do Liceum Ogólnokształcącego im. Marii  Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu decyduje lista rankingowa.

 

§ 7

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz terminy składania dokumentów

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, w której dla kandydatów przeprowadza się: ▪ sprawdzian kompetencji językowych – dotyczy szkoły dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego lub oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej, ▪ sprawdzian predyspozycji językowych – dotyczy szkoły dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, w którym utworzono klasę wstępną, ▪ sprawdzian uzdolnień kierunkowych – dotyczy szkoły, w której jest realizowany program nauczania wymagający od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, ▪ próby sprawności fizycznej - dotyczy szkoły sportowej, mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego, oddziału mistrzostwa sportowego lub oddziału przygotowania wojskowego w publicznej szkole ponadpodstawowej

od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023

od 28 lipca 2023 r. do 4 sierpnia 2023

2.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

od 15 maja 2023 r. do 30 maja 2023 r.

od 28 lipca 2023 r. do 31 lipca 2023 r

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023

 

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

do 10 lipca 2023 r.

 

 

 

 

 

 

do 17 lipca 2023 r

4 sierpnia 2023 r

 

 

 

 

 

 

11 sierpnia 2023 r

5.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych.

od 31 maja 2023 r. do 13 czerwca2023 r.; II termin28 czerwca 2023 r

 

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19 lipca 2023 r.

14 sierpnia 2023r.

7.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

Od 19.lipca do 26 lipca 2023 r.

Od 14 sierpnia do 21 sierpnia 2023

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

27 lipca 2023 r. do godz. 12.00

22 sierpnia 2023

 

§ 8

 1. Kandydaci do przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu dostarczają:
  1. wniosek o przyjęcie do szkoły (wydrukowane z systemu),
  2. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  3. oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
  4. kartę informacyjną (wydana przez szkołę),
  5. 2 fotografie (opisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia),
  6. orzeczenie kwalifikacyjne publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej,
  7. zaświadczenie (a) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.

§ 9

 1. Tryb odwoławczy określa Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59).

§ 10

1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

150389